A quina hora obren i tanquen els locals electorals?

La votació comença a les 9 hores del dia 10 de novembre, tot i que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-s’hi els membres de les meses electorals i constituir-les, perquè verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos que acrediten els apoderats i interventors, etc).

La votació acaba a les 20 hores, moment en què el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li ha de permetre votar.

Identificació per votar

  • Document nacional d’identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
  • No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.;

Com es desenvolupa la votació?

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, el president li permet votar.

La votació comença a les 9 hores, tot i que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-s’hi els membres de les meses electorals i constituir-les, perquè verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral, acreditin els apoderats i interventors, etc.

Només es pot votar a la mesa electoral que correspongui a cada elector o electora, llevat dels interventors que exerceixen el seu dret de sufragi a la mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Els electors s’han d’acostar a la mesa d’un en un i han de manifestar el seu nom i cognoms al president de la mesa. Les persones vocals i interventores han de comprovaran la seva identitat i el seu dret a votar a través de les llistes del cens. L’elector o ha de lliurar, de la seva mà, el sobre o sobres de votació tancats al president, el qual, sense ocultar-los en cap moment de la vista del públic, ha de dir en veu alta el nom de l’elector i afegir-hi “Vota”, i tot seguit ha de retornar el sobre o els sobres a l’elector, que els dipositarà a l’urna o urnes.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, el president li ha de permetre votar.

Si el dia 10 és per a mi laborable, tinc dret a absentar-me de la feina per poder anar a votar?

L’Administració de l’Estat o, si escau, la de les comunitats autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, amb l’acord previ amb els delegats del Govern respecte dels treballadors per compte d’altri, i amb les administracions públiques respecte al seu personal, han d’adoptar les mesures necessàries perquè els electors que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar, en l’horari laboral, de fins a quatre hores lliures per exercir el dret de vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es presti en jornada reduïda, s’ha d’efectuar la corresponent reducció proporcional del permís

En el cas de les persones que estiguin realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivi dificultat per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar intentaran facilitar que aquestes persones puguin votar per correu i disposin per a això d’un permís de fins a quatre hores lliures per poder sol·licitar-ho, seguint el procediment establert en l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general.